1. Бэлнээр худалдан авсан барааг худалдан авсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор буцааж, сольж болох ба энэ тохиолдолд бараа нь анхны хэв шинжээ хадгалсан, хайрцаг сав нь бүрэн бүтэн, шошгыг аваагүй байдалтай байна.

 

2. Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахтай холбогдон гарах гааль, тээвэрлэлт, торгууль зэрэг бүх зардлыг хүсэлт гаргасан хэрэглэгч хариуцна.

 

3. Бараа буцаах, солиход өмнө нь гарсан хүргэлтийн зардал, банкны шимтгэл танд эргэж олгогдохгүй болохыг анхаарна уу.

 

4. Буцаагдсан бараанд ноогдох тээвэрлэлт, үйлчилгээний хөлс, бусад зардал нь олгогдохгүй ба барааны үндсэн үнээс нийлүүлэгч талаас нэхэмжилж болох бүх зардлыг хассан дүнгээр нийлүүлэгчээс барааны төлбөр бүрэн шилжиж орсон тохиолдолд хэрэглэгчид олгоно.

 

comments